zloty_las: (Default)
[personal profile] zloty_las

Listy miłosne

Agacie W.

Mój drogi, chciałabym, żebyś wiedział, iż…

Mój drogi, jak się ostatnio miewasz? Czyż…

...nie cudowną mamy jesień w tym roku?

Najdroższy, wciąż liczę dni, w nadziei, iż...

Najdroższy, czy kiedyś miną te dni? Czyż...

…nie trudniej jest odnaleźć się o zmroku?

 
Ah, kochany, czyś już słyszał może, iż…

Ah, kochany, jest mi ciężko pisać, gdyż…

Żeglarzu mój, sterze, okręcie – tonę.


 

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zloty_las: (Default)
zloty_las

November 2011

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:03 am
Powered by Dreamwidth Studios