zloty_las: (Default)
[personal profile] zloty_las

I

tylko ogień się tli

- klamki leżą bez drzwi

mewa leci i drwi -

coraz słabiej się tli

 

II

Tli się ognik, ten mały, ostatni.

Jego język liże twą skroń.

Bierze serce w mocny uścisk bratni,

by tak w morską rzucić się toń.

Na nic prośby, okrzyki, błagania.

Wszędzie popiół, sam popiół. Ląd.

Morski szczur z miną godną  szatana

morski zabrał dla ciebie prąd.

Padasz morskim wnet prądem rażony,

morskiej soli na ustach smak.

Synu morza, bądź błogosławiony.

Z morskiej toni życia daj znak.

 

III

Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz,

by z prochu powstać ostatni raz.

Ognia się lękasz, odeń wzrok odwrócisz.

Błękit ujrzysz, lecz nie morskich fal.


 

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zloty_las: (Default)
zloty_las

November 2011

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:06 am
Powered by Dreamwidth Studios