zloty_las: (Default)
[personal profile] zloty_las

I przybył mędrzec

 
I przybył mędrzec,
siwy pan
ze słomką w kapeluszu. 

Przybył, powiedział,
żeby iść
gdzie dźwięk nie sięgnie uszu.

Więc myśmy poszli,
daleko hen,
przez góry i przez lasy,

po czym on stanął,
powiedział: „precz” -
tak straszne miał zakwasy.
 

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zloty_las: (Default)
zloty_las

November 2011

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:04 am
Powered by Dreamwidth Studios