zloty_las: (Default)
[personal profile] zloty_las
Daj mi Midasowe uszy
i trzcinę, co martwa na me krzyki.
Błagam, daj mi ciszę i wytchnienie,
pustynie i oceany, głuche pola.

Daj mi Midasowe uszy
nie dbam czy zobaczy - byle nie usłyszał.
Daj mi ośle uszy, usadź w oślej ławce,
uczyń osłem i głos zabierz,
co chcesz.

Daj mi Midasowe uszy
a tajemnicę wrzuć do studni bez dna.
Ciche wołanie od spodu dosięgnie mnie wszędzie.
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zloty_las: (Default)
zloty_las

November 2011

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:03 am
Powered by Dreamwidth Studios