Las

Dec. 1st, 2009 05:43 pm
zloty_las: (Default)
[personal profile] zloty_las
Uznałam, że skoro odważyłam się powiesić go na Mirriel, to tym bardziej powinien znaleźć się tutaj. Choć od napisania go minęło już ponad pół roku, jest moim ostatnim, jak dotąd, wierszem.
Las


Otwierasz oczy. Widzisz las.
Bez drzew i krzyku sowy.
Na ziemi żółtych liści pas –
kompanów czarnej wdowy.

Zamykasz oczy. Słyszysz śpiew.
Bez dźwięków i melodii.
To czarnej wdowy niema pieśń
o życia jej parodii.

Wciąż czujesz spalenizny swąd
i gorzki smak kompotu.
Wciąż myślisz, że ci drzew tu brak.
Czy nadszedł czas powrotu?
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zloty_las: (Default)
zloty_las

November 2011

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 03:04 am
Powered by Dreamwidth Studios